תמחיר וניתוחי רווחיות

מערכת התמחיר וניתוח הרווחיות הרב ממדי
 בנויה על עקרונות הבסיס הבאים :

 

  • אפשרות להגדרה מספר ממדי ניתוח רווחיות על תוצאות העבר ותחזיות העתיד החל מרמת פריט התוצרת הגמורה / לקוח בודדועד לרמות העל של מרכזי רווח / עלות ומגזרי פעילויות.
  • תמיכה בכל שיטות התמחיר וההעמסותהמקובלות לרבות תמחיר לפי פעילויות – ABC.
  • המודול ניתן להחלה על נתוני הביצוע בפועלוכן על כל וורסיות התקציב/תכנון/תחזית מתגלגלת כך שניתן להשוות את כל התוצאות, בכל רמות הניתוח בין כל וורסיה.
  • באמצעות מחולל העמסותיש אפשרות למספר בלתי מוגבל של שיטות העמסה ומפתחות העמסה על כל ממדי הרווחיות לניתוח.
  • מפתחות ההעמסהניתנות להזנה ידנית ו/או לייבא טבלאות ונתונים ממערכות המקור של הלקוח כמו מכירות, סעיפי ספר ראשי , נתוני כוח אדם וכדומה.
  • שלמות והתאמהשל תוצאות ניתוחי הרווחיות- עבר / עתיד לתוצאות הדוחות הכספיים עבר / עתיד.

COSTING & PROFITABILITY ANALYSIS