ניהול הון חוזר

ניתוח וסימולציות – הון חוזר – פרטני/ כללי

ניתוח ההון החוזר מתחלק לשתי רמות ניתוח –

 1. רמת הניתוח הפרטנית, כגון:

 • רמת קבוצת צד נגדי (קבוצות ספקים/ לקוחות)

 • רמת הצד הנגדי הבודד (ספק/ לקוח)

 • סוגי ניתוחים –

  • ימי אשראי משוקללים מאושר /בפועל /חריגה

  • מגמות

  • פרטו

 • שילוב תוצאות הניתוח בפרמטרים לתחזית תזרים

  2.רמת ניתוח של דוחות הכספיים       
     המלאים, עבר, תחזיות:

 • הון חוזר, יחסיים פיננסיים

ניהול הון חוזר